Logos1.2 (2)
Vi hjælper dig med at reducere din elregning

Konkurrencevilkår

1. Rammevilkår og betingelser

Konkurrencen udbydes af Swish Media BV og markedsføres i samarbejde med Advance Media Ltd (www.garnklubben.com). Uden Norlys Energi A/S, Modstrøm Danmark A/S, ville konkurrencen ikke kunne afvikles. Derfor søges der, foruden konkurrencedeltagelsen, også tilladelse til at vores partnere kan markedsføre produkter og servicer. Swish Media BV behandler dine personoplysninger som beskrevet i persondatameddelelsen som du kan finde i både sidefoden og i samtykkeerklæringen.

2. Deltagelsesberettigelse

2.1 Man skal som minimum være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark. Ligeledes er deltagelsen kun valid såfremt man har angivet korrekt navn samt kontaktoplysninger. Deltagelse via tredjemand, samt personer med direkte tilknytning til Swish Media, Norlys Energi A/S, Modstrøm Danmark A/S. Kan ikke deltage i konkurrencen. 

2.2 Vi tillader kun online deltagelse i vores konkurrencer, hvorfor al registrering skal ske digitalt. Samtykket gives til Norlys Energi A/S, Modstrøm Danmark A/S.

2.3 Deltagelse skal ske inde for den angivne periode. Udtrækningen af de respektive præmier finder sted umiddelbart efter konkurrences afslutning. Er man kvalificeret j.f 2.1, vil man være en del af puljen. Hvis den udtrukne deltager ikke er i stand til at modtage sin gevinst, forbeholder Swish Media sig retten til at gentage udtrækningsprocessen. Et bortfald finder sted under følgende omstændigheder: 

2.3.1 Såfremt vinderen ikke reagerer på e-mail eller telefonhenvendelser. 

2.3.2 Såfremt en præmie ikke kan sendes grundet falske eller forkerte kontaktdata. 

2.4 Swish Media er som udgangspunkt altid den direkte sponsor af konkurrencen. Således vil de pågældende præmier blive købt og distribueret direkte af Swish Media B.V. De annoncerede gevinster er, som benævnt under deltagelse, eksempler. Swish Media forsøger i bedst muligt omfang at levere disse, men forbeholder sig retten til at udbetale præmien kontant såfremt de pågældende produkter ikke længere kan leveres. I så fald vil en kontant betaling ske via bankoverførsel, PayPal eller check. 

2.5 Konkurrencer er aldrig betinget af køb af produkter eller ydelser fra konkurrences partnere. 

2.6 Skulle man forsøge at deltage i konkurrencen af flere omgange, vil sidste registrering være den gældende, såfremt denne falder inden for den gældende tidsramme j.f. 2.3. 

2.7 Konkurrencen slutter den 30/9/2023 kl. 24.

3. Præmieafgift

Gevinsten kan kun gives til konkurrencedeltageren. Præmieafgift afholdes af Swish Media B.V.

4. Meddelelse til vinderne/overførsel af gevinsten

4.1. Vinderne vil blive meddelt via telefon eller e-mail. 

4.2. Præmien vil blive sendt til vinderen direkte digitalt om muligt. Alternativt med posten, eller som kontant overførsel.

5. Ændringer eller opsigelse

Swish Media B.V. forbeholder sig retten til at afbryde eller ændre konkurrence uden varsel, såfremt der foreligger saglige årsager hertil. Ved saglige årsager forstås situationer, hvor konkurrencen ikke kan afvikles som planlagt grundet faktorer såsom IT relaterede nedbrud/tekniske fejl. Ligeledes kan juridiske årsager påvirke konkurrences integritet, og vil derfor også kunne påvirke og ændre konkurrencen.

6. Bortfald af gevinstkrav

6.1. Hvis kontakt til vinderen mislykkes, tabes mulighed for at gøre krav på gevinsten. Meddelelsen om gevinst anses for at være mislykket, hvis

  1. a) den fremsendte med annonceringen af vinderen ikke kunne afleveres på den opgivne adresse, eller hvis vinderen ikke inden for en frist på 14 dage efter modtagelsen, har reageret pr. telefon eller e-mail og
  2. b) en e-mail med gevinstmeddelelsen ikke kan tilsendes, eller vinderen ikke reagerer på denne ved inden for en periode på 14 dage fra modtagelsen, at henvende sig til arrangøren via telefon, e-mail. 

6.2. Efter et bortfald af gevinstkravet vil udtrækningen blive gentaget.

7. Ret til indsigelse og tilbagekaldelse samt konsekvenser

I henhold til databeskyttelsesloven og dansk markedsføringslov kan alle deltagere til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelse af dennes data, samt tilbagekalde ethvert samtykke. For mere information herom, se vores information om vores persondatapolitik som du kan finde i både sidefoden og samtykkeerklæringen.

Om konkurrencen
Konkurrencen udbydes af Swish Media BV. Konkurrenceperiode: 16/5/2023- 30/9/2023. Denne konkurrence er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller associeret med Norlys Energi A/S, Modstrøm Danmark A/S. Det er en betingelse for at deltage, at du giver samtykke til at blive kontaktet med markedsføring og til, at oplysninger om dig må blive videregivet til konkurrencens partnere til dette formål. Du skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark. Ansatte hos Swish Media, Norlys Energi A/S, Modstrøm Danmark A/S, og personer i deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. Vinderen trækkes ved lodtrækning den 14/10/2023 og offentliggøres på vores hjemmeside. Se konkurrencevilkårene her. 


Swish Media BV behandler dine personoplysninger som beskrevet i persondatameddelelsen her. 

Cookies

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 

Senest opdateret 23.09.2022

1. Betingelser for brug af Elpriseronline.dk

1.1 Ved at benytte Elpriseronline.dk accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

2. Sådan fungerer Elpriseronline.dk

2.1 Elpriseronline.dk sætter brugere i forbindelse med udvalgte eludbydere (herefter ”serviceydere”) og er gratis at benytte for brugerne.

2.2 Som bruger oplyser du via Elpriseronline.dk’s formularer dine behov, hvorefter du vil modtage tilbud fra op til tre serviceydere inden for 30 dage fra indsendelsen af dine oplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Elpriseronline.dk med de væsentligste indtastede oplysninger og de tre udvalgte serviceydere, der vil kontakte dig. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og serviceyderen. Denne kontakt sker, med mindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du, at afmelde dig tjenesten inden for de 30 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til persondata@elpriseronline.dk

2.5 Er det ikke muligt at indhente tre tilbud på de efterspurgte ydelser, vil det tydeligt fremgå af den bekræftelse, du modtager. Herunder vil det udtrykkeligt fremgå, hvis det ønskede kun kan leveres af en enkelt serviceyder.

3. Anvendelse af Elpriseronline.dk

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til Elpriseronline.dk eller de af Elpriseronline.dk udvalgte serviceydere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Elpriseronline.dk’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Elpriseronline.dk til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugers oplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Elpriseronline.dk.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Elpriseronline.dk spærre tjenesten for den pågældende bruger.

4. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Elpriseronline.dk formidler alene kontakten mellem brugere og serviceydere. Elpriseronline.dk er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Elpriseronline.dk, hvorfor Elpriseronline.dk ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af serviceydernes tilbud.

4.3 Anvendelse af Elpriseronline.dk sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og serviceydere er Elpriseronline.dk uvedkommende. Elpriseronline.dk bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med serviceyderen eller fejl begået af denne. Elpriseronline.dk bestræber sig imidlertid på, at der kun samarbejdes med ordentlige serviceydere. Elpriseronline.dk ekskluderer derfor serviceydere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Elpriseronline.dk stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Elpriseronline.dk samarbejder med udvalgte, uafhængige serviceydere. Elpriseronline.dk garanterer således ikke, at de indhentede tilbud er markedets bedste eller billigste.

4.5 Hvor Elpriseronline.dk måtte være underlagt forpligtelser, da er Elpriseronline.dk ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Elpriseronline.dk’s kontrol, og som Elpriseronline.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Elpriseronline.dk’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Elpriseronline.dk, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Swish Media B.V. indsamler og videreformidler udelukkede data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil. Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondatapolitik og vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse. Swish Media B.V. indsamler og opbevarer ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger). Vi indsamler almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ip-adresse og interesseområder.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

b. energy A/S (CVR: 34608784) Købmagergade 22, 1. 1150 København K

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af el, varmeløsninger, ladestandere, bredbånd, fordelsuniverset b.smart. b.energy A/S optager telefonsamtaler til dokumentation. 

Behandlingen sker på baggrund af b. energys juridiske interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs b. energy A/S’ privatlivspolitik her 

Tilbagetrækning af samtykke kan ske til: kundeservice@b.energy. 

 

Norlys Energi A/S (CVR: 25118359) Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende el og naturgas. Norlys optager telefonsamtaler til dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Norlys’s legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Norlys’ persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: energi@norlys.dk


Modstrøm Danmark A/S (CVR:  33 88 47 88) Islands Brygge 43, 2300 København S

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af strøm og relaterede produkter udbudt af Modstrøm. Modstrøm optager og lagrer telefonsamtaler på digitalt medie til brug for uddannelse og dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Modstrøms legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Modstrøms persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: kundeservice@modstroem.dk 

6. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Elpriseronline.dk sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Elpriseronline.dk ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har Swish Media og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Elpriseronline.dk og tjenestens ejer, Swish Media B.V, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Elpriseronline.dk” og ”Swish Media”, internetdomænet ”Elpriseronline.dk”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Swish Media. Benyttelsen af Elpriseronline.dk berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

7.2 Intet relaterende sig til brugen af Elpriseronline.dk, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. serviceyderes) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

8. Privatlivspolitik og persondata

8.1 Brug af Elpriseronline.dk er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

8.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante serviceydere med henblik på indhentelse af tilbud.

9. Ændringer

9.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Elpriseronline.dk. Fortsat brug af Elpriseronline.dk efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

9.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

10. Lovvalg og tvister

10.1 Brug af Elpriseronline.dk og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

10.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Elpriseronline.dk, skal indbringes for de danske domstole med Retten i København som værneting i første instans.

This will close in 0 seconds